Culture news
Login
 Your IP-address:
44.192.247.184
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.30-9.45 Dalyvių registracija (Respublikos g.45).
Plenarinis posėdis
Pirmininkas - doc.St.JUŠKIENĖ, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo vadovė.
10.00-10.15Įžanginis žodis. doc.St.JUŠKIENĖ, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo vadovė.
10.15-11.00Svečių pasisakymai:
Švietimo sistemos reforma Čekijos Respublikoje.
P.VOZNICA, Nepaprastasis ir Įgaliotasis Čekijos Respublikos Ambasadorius Lietuvos Respublikoje.
Švietimo reforma Vokietijoje.
G.FISCHER, Vokietijos Ambasados Vokiečių kalbos mokymo patarėjas- koordinatorius
Šveicarijos švietimo sistema.
B.KASPAR, Šveicarijos Generalinio Konsulato Generalinis Garbės Konsulas
11.00-13.20Pranešimai:
11.00-11.20Šveicarijos aukštojo mokslo sistema Bolonijos proceso kontekste.
R.ŽUKOVSKAJA, Studijų užsienyje informacijos centro programų koordinatorė.
11.20-11.40Pertrauka.
11.40-12.00JAV švietimo sistema: aukštasis mokslas.
Ž.Savickienė, Studijų užsienyje informacijos centro direktorė, Educational Testing Service egzaminų centro vadovė
12.00-12.20Muzikos mokytojų rengimas: Europinės tendencijos.
J.Lasauskienė, asistentė, VPU Kultūros ir meno edukologijos institutas.
12.20-12.40Užsienio kalbų mokytojų rengimo kontekstas: lūkesčiai ir galimybės.
B.Bersėnienė, lektorė, VPU Anglų kalbos didaktikos katedros vedėja.
12.40.-13.10Mokslinė elektroninė biblioteka – inovatyvių studijų priemonė.
A.Aušra, VĮ “Baltijos visuomeninių informacinių technologijų ir švietimo centro direktorius.
13.10-13.20Plenarinio posėdžio apibendrinimas.
doc.St.JUŠKIENĖ, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo vadovė
13.20-14.20Pietūs
I sekcija: Kalbų sekcija
Pirmininkas: J.Vaičionienė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo lektorė
14.30-14.40Kalbos fenomenas globalizacijos kontekste.
N.Borusevičienė, docentė, Šiaulių kolegija, N.Litevkienė, docentė, Šiaulių kolegija
14.40-14.50Kolegijos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo aspektas.
J.Gružauskienė, lektorė, Kauno kolegijos Kėdainių J.Radvilos studijų centras.
14.50-15.00Aktyviausieji mokymo(-osi) metodai, dėstant kalbos kultūros ir specialybės kalbos kursą.
I.Narvilaitė, docentė, Vilniaus statybos ir dizaino kolegija.
15.10-15.20Prezentacijos (pristatymo) svarba studijuojant užsienio kalbas aukštojoje mokykloje.
R.Kalytienė, asistentė, Vilniaus statybos ir dizaino kolegija.
15.20-15.30Informacinių technologijų panaudojimo galimybės ir problemos mokant(-is) užsienio kalbų.
M.Idienė, lektorė, Alytaus kolegija, R.Radlinskaitė, docentė, Alytaus kolegija, N.Vitienė, lektorė, Alytaus kolegija.
15.30-15.40Informacinių technologijų panaudojimas, savarankiškai mokantis užsienio (anglų) kalbos.
O.Kolomojec, docentė, Vilniaus technikos kolegija.
15.40-15.50Informacijos technologija mokant užsienio kalbų: studentų požiūris ir vertinimas.
R.Rimkevičienė, lektorė, Kauno kolegijos Kėdainių J.Radvilos studijų centras, A.Pukienė, asistentė, Kauno kolegijos Kėdainių J.Radvilos studijų centras.
15.50-16.00Interneto, kaip užsienio kalbų mokymo(-osi) formos panaudojimas rengiant techninės krypties specialistus.
S.Bagdzevičienė, lektorė, Kauno technikos kolegija, K.Bielskienė, lektorė, Kauno technikos kolegija, L.Mieliauskienė, lektorė, Kauno technikos kolegija.
16.00-16.10Computer – aided language learning – new opportunities for students.
Ž.Nemickienė, lektorė, Kauno kolegija, R.Šemiotienė, docentė, Kauno kolegija.
16.10-16.20Verslo kalbos žodyno dėstymo metodika kolegijoje.
J.Loiterytė, asistentė, Vilniaus statybos ir dizaino kolegija.
16.20-16.30Kūrybinių metodų taikymo galimybės mokant užsienio kalbų.
J.Rudienė, asistentė, Kauno kolegijos Kėdainių J.Radvilos studijų centras.
16.30-16.40Sėkmingo mokymosi prielaidos.
A.Narbuntienė, asistentė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas.
16.40-16.50Užrašų reikšmė sėkmingam mokymui ir mokymuisi.
R.Lisevičiūtė, asistentė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas.
16.50-17.00Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedros pirmo kurso studentų požiūrio į savarankišką darbą tyrimas.
R.Sadauskienė, docentė, Kauno kolegija.
17.00-17.10Savarankiško darbo svarba mokantis užsienio kalbų.
J.Vaičionienė, lektorė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas.
17.10-17.20Diskusijos, sekcijos darbo apibendrinimas.
II sekcija: Muzikos ir estetinio lavinimo
Pirmininkas: Z.Malcienė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo muzikos ir est. lavinimo katedros vedėja
14.40-14.50Meno dalykų integralumo galimybės rengiant muzikos pedagogus.
S.Butėnienė, asistentė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas.
14.50-15.00Kai kurie muzikinio ugdymo aspektai ikimokyklinėse įstaigose.
J.Sukovienė, lektorė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas.
15.00-15.20Muzikinių pasakėčių inscenizavimas – kaip edukologinis eksperimentas.
Z.Grigienė, lektorė, VPU, KMEI muzikos katedra, LATA Choro dirigavimo katedra
15.20-15.30Ugdančiosios vaidybos metodas mokant(-is) muzikos.
J.Šimaitienė, asistentė, Kauno kolegija
15.30-15.40Grigališkasis giedojimas Šventųjų Mišių liturgijoje.
L.Valatkaitė, asistentė, Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetas
15.40-15.50Studijuojančių savarankiškumas – sėkmingas profesinio veikdinimo metodas muzikinio ugdymo pedagoginėje praktikoje.
R.Venslauskienė, lektorė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas.
15.50-16.00Savarankiško darbo reikšmė pradiniame dirigavimo etape.
L.Tamošiūnienė, asistentė, Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetas
16.00-16.10Empirinio metodo taikymo galimybės ir naujų sprendimų paieška mokant dainuoti.
R.Vaičiūnienė, lektorė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas.
16.10-16.20Fortepijono dalyko esmė: ugdymo principai ir metodai.
A.Smalskienė, lektorė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas.
16.20-16.30Žinių tikrinimas ir vertinimas – studijų proceso tobulinimo veiksnys.
N.Dranevičienė, asistentė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas
16.30-16.40Studentų savarankiškos muzikinės veiklos tobulinimas rengiant pedagogus.
Z.Malcienė, lektorė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo muzikos ir estetinio lavinimo katedros vedėja.
16.40-16.50Diskusijos, sekcijos darbo apibendrinimas
Konferencijos apibendrinimas:
17.20-17.30Konferencijos apibendrinimas
17.30-19.00Diskusijos prie kavos